Kiến nghị I (72,000 chữ ký): Yêu cầu Quốc hội không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng

Xem đầy đủ kiến nghị của chúng tôi tại https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-th%C3%B4ng-qua-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng Trilingual petition Tiếng Việt – English – Francaise KIẾN NGHỊ KHÔNG THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong […]