Kiến nghị III (14,000 chữ ký): Yêu cầu Quốc hội hoãn thi hành Luật An ninh mạng để sửa đổi

KIẾN NGHỊ QUỐC HỘI HOÃN THI HÀNH LUẬT AN NINH MẠNG ĐỂ SỬA ĐỔI Xem đầy đủ tại https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-ho%C3%A3n-thi-h%C3%A0nh-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng-%C4%91%E1%BB%83-s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-ee43d4b0-ed98-464f-824f-0f2ee997f973 Kính gửi: Các Đại biểu Quốc hội Việt Nam Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, kiến nghị quý vị hoãn thi hành Luật An ninh mạng dự kiến có hiệu […]

Kiến nghị II (31,000 chữ ký): Yêu cầu Chủ tịch nước không ký Lệnh Công bố Luật An ninh mạng

(Bilingual Petition Vietnamese – English) Xem bản kiến nghị tại https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-kh%C3%B4ng-k%C3%BD-l%E1%BB%87nh-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC KHÔNG KÝ LỆNH CÔNG BỐ LUẬT AN NINH MẠNG Kính gửi: Chủ tịch nước Trần Đại Quang Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, đồng kiến nghị Chủ tịch nước không ký Lệnh Công […]